ALLMÄNNA VILLKOR

Villkoren reglerar det kontraktsmässiga förhållandet mellan researrangör DIANA Jaktresor & Limpopo Travel A/S och resenären ("resenären"), som köper en paketresa. Avtalet ingås i enlighet med den danska lagen gällande paketresor (Lagnr. 1666 per den 26 december 2017 för paketresor och kombinerade researrangemang).

1. Kontraktsutformande:

1.1. Utformandet

Ett kontrakt gällande köp av paketresa mellan resenären och researrangören har upprättats och är bindande för båda parter när erbjudandet accepteras av resenären. Det är ett förhållande då resetjänsterna som utgör en paketresa köps samtidigt.

Erbjudandet accepteras av resenären när denne gör en betalning på researrangörens webbplats. Innan dess har resenären fått och accepterat dessa allmänna vilkor genom en markering i en "kryssruta".

Researrantören lämnar ett skriftligt erbjudande till resenären samt dessa allmänna villkor. Resenären accepterar det skriftliga erbjudandet innan indikerad deadline för erbjudandet. Om resenären inte accepterar erbjudandet inom denna tidsram, är researrangören inte längre bunden av erbjudandet.

Vid fysisk närvaro på researrangörens försäljningskontor, accepterar resenären researrangörens erbjudanden genom att betala hela eller delar av paketresan. Före betalningen görs, delas dessa allmänna villkor ut till resenären.

Resenären accepterar researrangörens erbjudande på telefon. Innan resenären accepterar, informerar researrangören resenären om de relevanta villkoren i avtalet, och var resenären kan hitta dessa allmänna villkor. De godkända villkoren samt dessa allmänna villkor lämnas till resenären efter att avtalet ingåtts på telefon.

Researrangören kan avgöra, genom att specificera tydligt för resenären, att avtalet inte anses ingånget förrän resenären i tid har betalat priset för resan eller den i avtalet fastställda depositionen. Före denna tid har resenären fått dessa allmänna villkor.

1.2. Resedokument

Efter ingåendet av kontraktet, skickar researrangören resedokumenten (till exempel reseintyg, en orderbekräftelse, en faktura och/eller en resplan) till resenären.

Utlämningen av resedokument och annan korrespondens mellan resenärer och researrangören, inkluderat men inte begränsat till ändringar gällande paketresan, görs till postadress, e-postadress eller annan form av kontakt som används av resenären i samband med kontraktets ingående.

Resenären är också skyldig att tillhandahålla kontaktinformation så att researrangören kan kontakta resenären både före och efter resan.

Om resenären inte får resedokumenten inom 10 dagar, måste resenären kontakta researrangören omedelbart. Om resenären har tillhandahållit en e-postadress, måste resenären först kontrollera skräppostfiltret.

Vid mottagandet har resenären en plikt att granska resedokumenten och "praktisk information" som skickats (se avsnitt 4.3) och meddela researrangören direkt om informationen inte överensstämmer med det som överenskommits.

2. Pris och betalning:

2.1. Pris

Resans pris är ett så kallat "totalpris", vilket innebär att det innefattar alla nödvändiga skatter och alla övriga avgifter, kostnader och tillägg relaterade till tjänsten som köpts av resenären från researrangören.

Vid resmålen kan debitering av lokala avgifter, entréavgifter och tull förekomma vilka inte kan debiteras vid ingåendet av avtalet, då dessa betalningar relateras direkt till lokala regler eller utnyttjande av extratjänster andra än de som specificeras i avtalet.

Det totala priset för resan visas på resenärens faktura. Om ändringar görs för den aktuella resan, eller dess förutsättningar som ett resultat av resenärens egna val, kan detta påverka priset och ytterligare kostnader kan tillkomma.

2.2. Betalning

Om resenären bryter mot sin del av avtalet gällande betalningar, har researrangören rätt att annullera kontraktet. I sådana fall är researrangören berättigad till betalning av det belopp som resenären skulle förlora enligt reglerna i klausul 6.2 om resenären avbokat resan på dagen för den uteblivna betalningen.

Nordea Sverige PLUSGIRO NR. 64113-4
IBAN Nummer:  SE76 9500 0099 6034 0064 1134
SWIFT/BIC: NDEASESS

Betalningskonti:
Nordea Bank Danmark A/S
Centrumpladsen 8
DK-5700 Svendborg

DKK-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 8474 909 663
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN: DK 6120008474909663

EUR-KONTO
REG. NR. 2680
KONTO NR. 5036 060 281
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN DK 6920005036060281

USD-KONTO
KONTO NR. 5036 071 631
SWIFT KODE: NDEADKKK
IBAN: DK4220005036071631

SEK-PLUSGIRO
Nordea Sverige 
PLUSGIRO NR. 64113-4

Om fakturan utfärdas i USD måste betalningen överföras i USD och INTE konverteras till danska kronor - det här är mycket viktigt. Om detta inte sker kommer en prisjustering att göras. När beloppet är mottaget i USD kommer det automatiskt att vidarebefordras till företagets USD-konto i Nordea, och vid betalning till den aktuella partnern kommer inga kostnader att vara kopplade till någon valutareglering.

3. Avbokning och reseförsäkring

Före ingåendet av avtalet tillhandahåller researrangören för resenären information om möjligheter till eller skyldighet att skaffa en försäkring som täcker resenärens kostnader vid annullering av avtalet (avbokningsförsäkring) eller kostnader för hemtransport etc. i händelse av en olycka, sjukdom eller dödsfall (reseförsäkring) och villkoren för dessa försäkringspolicyer.

Researrangören får provision på försäljningen av försäkringar. Genom att kontakta researrangören kan resenären få information om storleken på provisionen.

Om resenären vill skaffa en avbokningsförsäkring eller reseförsäkring genom researrangören, måste resenären informera researrangören om detta innan avtalen slutligen ingås.

4. Resenärens allmänna skyldigheter:

4.1. Pass, visum och hälsoformalia (t.ex. vaccinationer)

Resenären måste inneha ett giltigt pass för minst sex månader efter avslutad resa och nödvändiga dokument för resan, inkluderat visum och intyg på nödvändiga vaccinationer.

Vid ingåendet av avtalet informerar researrangören resenären om pass- och visumkrav, inkluderat information om förväntad tid för visumansökan. Researrangören redovisar också hälsoformalia i form av vaccinationskrav etc. samt övriga dokument och frågor nödvändiga för genomförandet av resan. För vissa länder tillämpas specialregler för ankomst och avresa. Om detta är aktuellt framgår av avtalet. Resenären kan kontakta researrangören för ytterligare information om dessa regler.

Researrangörens information om pass och visumkrav för resenären baseras på regler för danska medborgare. Om resenären inte har ett danskt pass, eller om resenären har dubbla medborgarskap, måste resenären informera researrangören om detta, så att resenären kan få korrekt vägledning, inkluderat hänvisning till relevanta myndigheter. I detta fall, se t.ex. www.um.dk samt www.ssi.dk.

4.2. Fysiskt begränsade personer

Det framgår av researrangörens material huruvida resan är allmänt lämpad för fysiskt begränsade personer. Före ingående av avtalet, kan resenären av researrangören begära precis information om lämpligheten kring resan utifrån resenärens förutsättningar och behov. Det är en förutsättning för en sådan begäran att resenären tillhandahåller researrangören all nödvändig och relevant information om resenärens behov.

4.3. Namn på resedokument

Resenären är ansvarig för att namnen som står på resedokument och bokningar är identiska med de fullständiga namnen på resenärens pass. Om resenären upptäcker avvikelser mellan resedokument och pass, måste resenären omedelbart informera researrangören om detta, för att få felen åtgärdade. Om felaktigheterna beror på resenären, kommer kostnaderna i samband med detta betalas av resenären. Om ändringar inte är möjliga, kan resenären inte hålla researrangören ansvarig.

4.4. Tidsansvar

I händelse av att resenären inte kan anlända i tid för den beställda resetjänsten, måste resenären kontakta sagda leverantör och informera leverantören om sen ankomst. Om resenären inte kan finna en tillfredsställande lösning med leverantören, måste resenären kontakta researrangören. Om inte resenären kontaktar leverantören och/eller researrangören, kommer leverantören att annullera reservationen, och resenären kan inte använda reservationen eller få en återbetalning.

Om flygbiljetter utgör en del av paketresan, måste de användas i rätt ordning. Om resenären inte använder flygbiljetterna i rätt ordning, kommer flygbolaget att annullera återstående flygdistanser. Därför kan inte resenären använda enbart individuella distanser för flygresor. Som exempel kan resenären inte enbart använda en returbiljett.

Resenären måste ha slutfört incheckningen i enlighet med tider och platser för senaste incheckning på avgångs- och returresor som anges i resplanen eller på annat tydligt sätt.  Resenären är ansvarig för att förutse om denne inte kan slutföra incheckningen inom den angivna tiden.

Resenären måste hålla sig informerad om tiderna för hemresan, tidsgränser före hemresan, och informera sig själv om huruvida tider för hemresan specificerade i resedokumenten har blivit ändrade. Information om sådana ändringar tillhandahålles resenären individuellt eller genom meddelanden på en överenskommen plats, antingen av researrangören, dennes representanter eller underleverantörer till researrangören.

Resenären måste ständigt hålla sig uppdaterad kring platser och tider för avresa med hänsyn till transfer som ingår. Detta kan till exempel äga rum direkt efter ankomsten till en flygplats genom att hålla ett öga på skärmarna och kontakta flygplatspersonalen vid tveksamheter såsom från vilka terminaler eller gater flygplanen avgår. Terminal- och gate-ändringar uppstår ofta och är utanför researrangörens kontroll. I sådana situationer kan inte resenären ställa några krav gentemot researrangören.

4.5. Regler

Resenären måste observera regler tillämpliga hos alla underleverantörer för paketresan, såsom hotell, flygplatser, transport etc.

Resenären måste uppföra sig på ett sätt så att medresenärerna inte känner sig generade. Vid grova eller upprepade missförhållanden eller olämpligt uppträdande kan resenären bli utesluten av researrangören eller dess representanter under resten av resan. I sådana fall är resenären ansvarig för sin egen hemtransport och relaterade kostnader. Vid nekande av resenären har resenären ingen rätt till någon form av ersättning för paketresans kostnad.

Researrangören kan inte hållas ansvarig vid myndighetsutövande, inkluderat men ej begränsat till polisingripande gentemot resenären i samband med resenärens olämpliga uppträdande. I sådana situationer är resenären själv ansvarig för kostnader som åläggs resenären, och resenären kan inte göra några anspråk gentemot researrangören. Ej heller är resenären berättigad till återbetalning av priset för paketresan.

4.6. Non-compliance

Om resenären inte uppfyller kraven för pass, visum, hälsoformalia, korrekt namn i resedokumenten och granskningen av dessa, reglerna för tid samt regler för uppförande, kan resenären inte ha några anspråk vare sig mot researrangören, agenten eller underleverantören av paketresan för konsekventiella effekter, defekter, obehag eller förluster på grund av detta.

5. Ändringar av ingått kontrakt

5.1. Överlåtelse av paketresa

Resenären kan överlåta resan till en annan person mot en avgift på DKK 500. Researrangören måste bli informerad om överlåtelsen inte senare än 7 dagar före resans start, på permanent medium. Meddelanden efter denna tid innebär att resenären förverkat sin rätt att överlåta paketresan.

Överlåtelse kan äga rum endast om personen till vilken paketresan överlåtes, uppfyller de nödvändiga villkoren och kraven för genomförandet av resan, inkluderat pass, visum, hälsovillkor, vilka specificeras av researrangören vid ingåendet av avtalet.

Möjligheten att överlåta en paketresa kan begränsas helt eller delvis av researrangören om överlåtelse inte är möjlig som ett resultat av underleverantörens villkor. Begränsningar i rätten att överlåta framgår alltid tydligt i resenärens resehandlingar.

I samband med detta ska påpekas för resenären att den huvudsakliga majoriteten av flygbiljetterna som ingår i paketresan inte kan ändras eller återbetalas när de väl bokats ("ej ombokningsbara" biljetter).

Det redovisas i resenärens resedokument om flygbiljetten inte kan ändras eller återbetalas. Om paketresan inkluderar sådana resetjänster, kan priset på resetjänsterna påverkas av sådana restriktioner, om en resa önskas ändras efter beställning.

Överlåtaren av paketresan och personen som paketresan överlåtes till är gemensamt och var för sig ansvariga för betalningen av saldo och kostnader i samband med överlåtelsen.

5.2. Prisändringar

Efter avtalets ingående kan researrangören göra ändringar i det överenskomna priset på paketresan om ändringar sker på grund av att:

 • priset på transport av passagerare ändras på grund av kostnader för bränsle eller andra energikällor,
 • skatter, avgifter eller kostnader för resetjänster för paketresan påläggs, och som krävs av tredje part som inte är direkt involverad i leveransen av paketresan,
 • valutaändringar görs som har betydelse för paketresan.

Beräkningen av dessa ändringar görs enligt nedanstående räkneexempel:

Avtalat pris Ändring Uträkning Nytt pris

DKK 3000

Varav bränslekostnad:

DKK 200

Ökning av bränslekostnad:

DKK 50

DKK 200 + DKK 50 DKK 3050

DKK 3000

Varav skatter och avgifter:

DKK 500

Ökning av skatter och avgifter:

DKK 100

DKK 500 + DKK 100 DKK 3100

DKK 3000

Betalat enligt växlingskurs

3.00

Ändring av utländska växlingskurser:

3.0 till 3.1

(DKK 3000 / 3.00)*3.1  
DKK 3100

Om delar av priset på paketresan sätts i en valuta annan än DKK, kommer detta belopp eller dess del av totalpriset visas på fakturan. Utländska valutor som används för beräkning av priset på paketresan, visas på fakturan med en specificering av namnet på valutan, valutakursen och datumet för den fastställda valutakursen.

I händelse av ändringar av priset på resan, informerar researrangören resenären om prisökningar och prissänkningar. Informationen måste äga rum i ett permanent medium och ej senare än 20 dagar före avresa. Priset kan öka med maximalt 8 % av priset på paketresan. Om prisökningen är högre än 8 % på paketresan, kommer resenären vara berättigad att bryta avtalet. 

Om priset minskar som ett resultat av ändringar av ovanstående, är resenären berättigad till en prisreduktion motsvarande prisminskningen som resultat av ändringarna. I det fallet är researrangören berättigad att göra avdrag för kostnadsfall som ersättning till resenären.

5.3. Resenärens ändringar av paketresan

Om resenären vill göra ändringar av paketresan, måste resenären kontakta researrangören så snart som möjligt. Om det är möjligt för researrangören att ändra paketresan, måste resenären betala den extra kostnad som följer av ändringarna. Researrangören är inte skyldig att genomföra ändringar av paketresan. 

Om resenären vill göra ändringar som researrangören inte kan genomföra enligt existerande avtal, kommer ändringarna betraktas som en annullering av paketresan, se avsnitt 6.2, och en ny beställning om resenären fortfarande önskar få paketresan ändrad.

5.4. Researrangörens ändringar i paketresan före genomförandet av paketresan.

5.4.1. Immateriella ändringar.

Före paketresans början, är researrangören berättigad till, undantagen från ansvar, att genomföra immateriella ändringar i paketresan utan resenärens samtycke. Resenären är skyldig att acceptera sådana ändringar om dessa sker före paketresans början och utan onödig fördröjning, och om denne fått information om gjorda ändringar.

5.4.2. Övriga ändringar.

Om researrangören före paketresans början antingen:

 • gör materiella ändringar i paketresan,
 • eller inte kan leverera vissa tjänster som resenären har begärt och om researrangören accepterat leveransen,
 • eller höjer priset på resan med mer än 8 %

har resenären följande rättigheter:

 • resenären kan annullera avtalet och få beloppet som betalats för resan återbetalt
 • eller om researrangören så erbjuder kan resenären få en ersättningsresa.

Researrangören är skyldig, utan onödig fördröjning, att kontakta resenären och informera personen som berörs av de materiella ändringarna och den påverkan, om sådan finns, som de kan ha på priset på paketresan.

I kontakten med researrangören avgörs en rimlig deadline för när resenären måste fatta sitt beslut, och uppger även de konsekvenser som följer om inte deadline hålls innan resenären måste ha accepterat ändringarna som omfattas av 5.4.2.

I vissa situationer kan resenären vara berättigad till kompensation om en ekonomisk förlust uppstår som resultat av ovanstående materiella ändringar, om inte anledningen baseras på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

6. Uppsägning av kontrakt:

6.1. Ångerrätt

För köp av paketresor tillämpas ingen ångerrätt, se avsnitt 18(2)(i) i den danska konsumentavtalslagen (forbrugeraftaleloven), och sektion 7(2)(v) som undantar passagerartransport från att omfattas av den danska konsumentavtalslagen.

6.2. Avbokning av paketresa

6.2.1. Allmänna avbokningsvillkor

Resenären kan avboka paketresan före dess start, enligt de standardiserade avbokningsvillkoren nedan, om inte researrangören före ingåendet av avtalet uppgett i skrift att avbokning kan göras enligt en individuell beräkning av avbokningsavgiften motsvarande priset på paketresan minus besparade kostnader och inkomst från försäljning av de avbokade resetjänsterna.

Researrangörens samarbetspartner kräver en deposition vid bokning, det är därför inte möjligt att betala tillbaka detta belopp vid en evt. avbeställning.

Om avbokningen görs mindre 60 dagar före avgång, är resebyrån berättigad att debitera totalpriset för resan som avbokningsavgift.

På begäran kan resenären ha skäl till beloppet för avbokningsavgiften.

6.2.2. Avbokning i händelse av krigshandlingar etc.

Resenären kan avboka en paketresa före paketresan påbörjas, utan att betala någon avgift, om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet uppstår oundvikliga eller extraordinära omständigheter som materiellt påverkar leveransen av paketresan eller transporten av passagerare till destinationen.

För att resenären ska kunna avboka utan att betala någon avgift, på basis av en objektiv bedömning, måste sagda oundvikliga och extraordinära omständigheter göra det omöjligt att säkert resa till destinationen, t.ex. enligt riktlinjer eller uttalanden från det danska utrikesdepartementet, hälsomyndigheter etc. Se www.um.dk och www.ssi.dk.

I händelse av avgiftsfri avbokning, är resenären berättigad till full återbetalning av priset för resan men har ingen rätt till ytterligare kompensation från researrangören.

Den kostnadsfria avbokningsrätten tillämpas emellertid inte om resenären visste eller kunde känna till sagda händelse, eller om händelsen var allmänt känd vid tiden för ingåendet av avtalet.

Om resenären inte kan avboka utan kostnad enligt ovanstående, tillämpas allmänna avbokningsregler, se klausul 6.2. 

För rundresor gäller att resenären endast har rätt att avboka den del av paketresan som äger rum i området som avrådes. Om denna del av paketresan omfattar en betydande del av paketresan, har resenären rätt att avboka hela resan.

6.2.3. Tid för återbetalning och beräkning av avbokningsavgift

Återbetalningar av belopp under klausulerna 6.2.1 och 6.2.2 måste göras inte senare än 14 dagar efter resenärens avbokning av paketresan, varför beräkningen av avgiften, i händelse av individuell avbokning, också beräknas inte senare än denna tid i relation till möjlighet för vidareförsäljning av de avbokade resetjänsterna.

6.3. Avbokning på researrangörens initiativ

6.3.1. Avbokning på grund av deltagarbrist

Om slutförandet av resan är beroende av ett visst minsta deltagande, framgår detta av researrangörens resematerial eller någon annanstans på kontraktsmässig basis. Där redovisas även hur många deltagare som behövs som minst eller en lägsta deltagarprocent för slutförandet av resan, och när detta antal måste uppnås före resans början.

Om det nödvändiga deltagarantalet inte uppnås före sagt datum, kan researrangören ställa in avtalet för paketresan utan ansvarsskyldighet. Researrangören informerar resenären om det inställda avtalet före deadline som framgår av avtalet men inte senare än

 • 20 dagar före paketresans början om resans längd är längre än sex dagar,
 • sju dagar före paketresans början om resans längd är mellan två och sex dagar,
 • 48 timmar före paketresans början om längden på resan är kortare än två dagar.

6.3.2. Inställning på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter

Researrangören kan också ställa in avtalet för en paketresa utan ansvarsskyldighet om researrangören är förhindrad att genomföra avtalet på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter, och researrangören informerar resenären om det inställda avtalet utan onödig fördröjning och före paketresans början.

I ovanstående inställningssituationer ska resenären få beloppet för resan återbetalt inte senare än 14 dagar efter den inställda resan, och resenären har ingen rätt till anspråk på ytterligare kompensation.

7. Defekter och reklamationer:

Om en defekt uppstår efter att resan har startat – på väg till eller på resmålet – måste resenären omedelbart efter det uppstådda reklamera defekten till researrangören, dess representant på destinationen eller till underleverantören hos vilken defekten är relaterad.

Om representanten eller underleverantören till researrangören inte kan eller vill avhjälpa eller ur resenärens synvinkel inte avhjälper problemet tillfredsställande, måste resenären göra en reklamation direkt till arrangören.

Resenären måste se till att reklamationen registreras av anställda och/eller underleverantörer hos researrangören på plats – till exempel genom en notering i en hotelliggare eller i annan skriftlig form. Dessutom ska resenären se till att få ett kvitto på den inlämnade reklamationen.

Om resenären inte gör en reklamation enligt ovanstående beskrivna, får detta konsekvenser för resenärens rätt till att senare kunna hänvisa till defekten och begära någon kompensation.

8. Begränsningar i researrangörens ansvar gällande skador:

Flygbolagen har det direkta ansvaret för korrekt genomförande av transport enligt Warszawa- och Montreal-konventionerna, EU-förordningarna 889/2002 och 261/2004 samt den danska flygnavigationslagen.

Researrangören begränsas sitt ansvar till de beloppsgränser som är tillämpliga närsomhelst och framträder i Warszawa- och Montreal-konventionerna (flygtransport), Aten-konventionen och EU-förordningen 392/2009 (sjötransport), COTIF-konventionen samt EU-förordning 1371/2007 (järnvägstransport). Researrangörens ansvarsskyldighet gällande skador kan därför inte överskrida det belopp som tillämpas för transportföretagen med direkt ansvar för transporten.

Den tillämpliga SDR (XDR) valutakursen kan hittas på www.nationalbanken.dk

Gränserna för maximala skador under Warszawa- och Montreal-konventionerna är fastställda enligt:

 •  I händelse av passagerares död eller skada: SDR 113,100 – om flygbolaget kan fastslå att det inte agerat oaktsamt eller haft ett felaktigt beteende, eller om händelsen beror på tredje parts oaktsamhet eller felaktigt beteende
 • I händelse av skada som orsakat försening av passagerartransport: SDR 4,694
 • I händelse av förstörelse, förlust, skada på eller försening av bagage: SDR 1,131

Gränserna för maximala skador under Aten-konventionen och EU-förordning 392/2009 är fastställda enligt:

 • I händelse av passagerares död eller skada: SDR 250,000 till SDR 400,000 – beroende på orsak till skada och transportföretagets skuld
 • I händelse av förstörelse, förlust eller skada på handbagage: SDR 2,250
 • I händelse av förstörelse, förlust eller skada på fordon, inkluderat bagage i eller på fordonet: SDR 12,700 – transportföretaget är endast ansvarsskyldigt för skador orsakade på grund av fel på delar av fartyget
 • I händelse av förstörelse, förlust eller skada på bagare annat än handbagage och fordon: SDR 3,375

Så kallade "värdeföremål" ersätts inte enligt de satta reglerna.

Gränserna för maximala skador under COTIF-konventionen och EU-förordning 1371/2007 är fastställda enligt:

 • I händelse av passagerares död eller skada: SDR 175,000
 • I händelse av förlorade eller skadade objekt: SDR 1,400
 • I händelse av full eller delvis förlust av ett fordon: SDR 8,000
 • I händelse av skada på objekt lämnade i fordon: SDR 1,400 – transportföretaget är endast ansvarsskyldigt för skador orsakade av fel på delen på tåget

Om transportföretagets ansvarsskyldighet inte är begränsad i annan EU-lagstiftning eller internationell konvention, begränsas researrangörens ansvar till tre gånger det totala priset på paketresan.

9. Göra en reklamation efter resans slut:

Anspråk på skador och/eller en proportionell reducering av resans pris – som ett resultat av defekter kring korrekt gjorda reklamationer, och vilka inte avhjälpts av researrangören – måste göras inom rimlig tid efter resans slut till researrangören. Om inte förverkas resenärens rätt till att ställa krav gentemot researrangören.

Resenären kan göra en reklamation till Pakkerejse- Ankenævnet – titta in www.pakkerejseankenaevnet.dk.

10. Möjlighet till kvittning på betalning av skador och/eller kompensation

När resenären skickar sin reklamation till researrangören, måste resenären uppge om resenären även sökt skadeersättning eller kompensation från transportföretaget baserat på EU-förordningar för passagerarrättigheter och ansvarsskyldighet gällande skador i relation till passagerartransport och under de internationella konventionerna vilka även reglerar detta.

Om resenären fått skadeersättning och/eller kompensation från transportföretaget, har researrangören rätt att kvitta skador och/eller kompensation enligt den danska lagen om paketresor och kombinerade researrangemang mot skador och/eller kompensation som resenären fått från transportföretaget.

11. Jurisdiktion och val av lag:

Om överenskommelse kring ett krav på skadeersättning och/eller belopp etc. inte kan nås genom att göra en reklamation hos researrangören eller agenten, kan resenären lämna in en klagan hos Pakkerejse-Ankenævnet (Överklagandenämnden för paketresor), Røjelskær 11, 3 våningen, 2840 Holte, Denmark.

Överklagandenämnden för paketresor har följande hemsida: www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klagomål till Pakkerejse-Ankenævnet kan även lämnas genom den europeiska plattformen för tvistlösningar online på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. För detta syfte är e-postadressen till researrangören rejsebureau@rejsebureau.dk. 

Som en konsekvens av medlemskapet i Danmarks Rejsebureau Forening (Danmarks resebyråförening), är researrangören skyldig att genomföra beslut från Pakkerejse-Ankenævnet, om inte föreningens styrelse ger dispens från detta krav i händelse av att ärendet ska lösas inför dansk domstol, se föreningens regler.

Alla tvister och oenigheter som kan uppstå utifrån ett visst avtal och/eller dess utförande och som inte kan lösas mellan parterna själva eller av Pakkerejse-Ankenævnet, ska om parterna vill föra ärendet vidare till domstol, lösas inför dansk nationell domstol för ett slutligt avgörande och kommer att omfattas av dansk lag, såvida inget annat anges genom förordning 1215/2012 och Rom-konventionen per 1980.

12. Garanti hos Rejsegarantifonden (Danska resegarantifonden)

I händelse av att researrangören går i konkurs, har researrangören tillhandahållit säkerhet för återbetalning av resenärers betalningar hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3rd floor, 2840 Holte, Denmark.

13. Ansvar för trofébehandling och transport

Vi vet alla, att en troféjakt, är till 100 % över först när troféerna har kommit hem till jägaren. Dessvärre uppstår det av och till problem med fel i troféhanteringen, behandling, konservatorsarbete och transport. För att lösa sådana problem effektivt är det viktigt att man vet vem som bär ansvaret för vad och inte minst vad man kan göra för att gardera sig på bästa möjliga sätt. Det är mycket viktigt att du sätter dig in i regler och ansvar för trofébehandling innan du åker iväg på en jaktresa.

Begränsning i jaktresbyråns ansvar:

På de flesta av våra troféjakter sker den första delen av trofébehandlingen,  flåning, saltning och renkokning, utförd direkt på jaktområdet. Denna del av trofébehandlingen är oftast en del av jaktarrangemanget och ligger därför inom vårt ansvarsområde som jaktresebyrå.

Vad som angår hela den efterföljande trofébehandlingen som omfattar trofétransporten från jaktområdet och/eller det efterföljandet konservatorsarbetet är det ICKE en del av jaktarrangemanget och ligger därför UTANFÖR vårt ansvarsområde som jaktresebyrå.

Bara vid de särskilda tillfällen där trofétransporten och/eller konservatorsarbetet finns med i den skriftliga bokningsbekräftelsen och ingår i ett särkilt samlat paket sålt av Limpopo Travel & Diana Jagtrejser är vi ansvariga för denna del av processen. Vi säljer sådana paketlösningar i Sydafrika och Namibia. Har du köpt en paketlösning som inkluderar trofétransport och/eller konservatorsarbete framgår det alltid tydligt av din bokningsbekräftelse och i din faktura.

Vid alla andra tillfälle är trofétransporten och konservatorsarbetet således fullt ut ditt eget ansvar och din egen risk.

Konservatorns ansvar:

Så snart en trofé övergår till en extern transportfirma eller konservator upphör således vårt ansvar som jaktresebyrå. Ansvaret ligger nu hos transportfirman eller konservatorn, och risken är din egen. Sker det fel hos transportören eller konservatorn exempelvis i form av förväxling av horn, skinn, fel i garvning, felmontering, förkommet, transportskada etc. så ska du själv lösa problemet direkt med den aktuella transportfirman eller konservatorn, och således inte genom Limpopo Travel & Diana Jagtrejser. Detta gäller oavsett om transportfirma och/eller konservator kanske föreslagits till dig av jaktreviret eller Limpopo Travel & Diana Jagtrejser.

Ditt ansvar och din risk:

På de jaktresor där du själv väljer transportfirma och konservator upphör vårt ansvar som jaktresebyrå för dina troféer så snart trofébehandlingen, omfattande flåning, saltning och renkokning, är färdigt på jaktområdet. Det avtal du gör med transportfirma, konservator eller andra externa leverantörer är helt och fullt ditt eget ansvar och på din egen risk, och har inte med oss som jaktresbyrå att göra. Detta gäller, oavsett om den aktuella firman ligger i jaktlandet eller i ditt hemland eller på annat ställe. Därför är det också uteslutande ditt ansvar och på egen risk att lösa eventuella problem som uppstår i förening med transport eller konservatorsarbete av dina troféer.

Du kan själv göra en del för att förebygga de mest vanliga problemen med att tänka på följande regler:

 • Välj din samarbetspartner – transportfirma och konservator – med omsorg. Skaffa dig goda referenser.
 • Var själv med och märk upp med klar och korrekt markering dina troféer på jaktområdet.
 • Ta bra närbilder av dina troféer och sänd dem till din konservator direkt du kommit hem från jakten tillsammans med en lista över vad det är han kommer att motta och upplys honom om vem som är transportören.
 • Försäkra dig om att din konservator kontrollerar att det står ditt namn på alla troféer.
 • Försäkra dig om att din konservator kontrollerar skicket av det mottagna med det samma och uppmana din konservator om att ögonblickligen ge besked till dig om skinn, horn eller kranier är skadat eller saknas.
 • Teckna en försäkring för transporten av dina troféer så eventuella transportskador och ev. bortkommet är täckt.
 • Ha löpande kontakt med konservator och transportfirma så du vet var dina troféer är i processen. På detta sätt kan du lösa många av de små problem som kan uppstå under vägen.

Om det under den inledande delen av trofébehandlingen, som vi bär ansvar för, uppstår skador på troféerna, är vi som byrå skyldiga att rätta till sådana skador på ett eller annat sätt. Det är endast vårt beslut vilket av följande alternativ som väljs:

Fördärvat skinn kan om möjligt ersättas med ett liknande skinn av samma troféart och motsvarande kvalité och levereras inom rimlig tid,

Skador på horn, kranier, tänder och liknande kan regleras med att vi betalar konservatorns räkning för reparation av trofén, så att skadan i all väsentlighet inte längre är synlig.

Total ödelagda troféer kan ersättas med återbetalning av troféavgiften. Vårt ersättningsansvar kan aldrig överstiga själva troféavgiften utan tillägg för resans övriga pris, medmindre gällande internationella konventioner föreskriver en högre ersättning.

14. Import av troféer

Det finns en del djur som omfattas av Washington-konventionens lista över skyddade djurarter. Dessa djurarter kräver importtillstånd från myndigheten i kundens hemland. Det är kundens eget ansvar att inhämta detta tillstånd. Kontrollera www.cites.org. för närmaste kontor.

15. Personliga upplysningar

Inga personliga upplysningar som registreras hos researrangören blir vid någon tidpunkt överlämnat, sålt eller gjorts tillgängligt för tredje man. All information bevaras på betryggande vis, och är endast tillgänglig för betrodda medarbetare hos researrangören. I samband med ev. elektronisk betalning används en krypterad säker metod.

Vid ett köp på researrangörens hemsida uppges namn, adress, telefonnummer och e-post-adress. Denna information används uteslutande till behandling av ordern. Informationen transmitteras och lagras elektroniskt i krypterad form, och bevaras i 5 år, jämför bokföringslagen. Själva ”kontraktet” (köpeavtalet) lagras inte hos researrangören på ett sätt så kunden senare kan logga in sig och se/ändra status.

Dessutom registreras e-postadressen varifrån ev. köps görs. Informationen har normalt ingen betydelse, men kan användas vid en ev. polisundersökning. E-postadressen förvaras så länge det är nödvändigt för en ev. polisundersökning. Alla falska beställningar polisanmäls!

Man kan dessutom valfritt få sin e-postadress upplagd i en sändlista hos researrangören, så att man löpande får nyheter och annan information. Denna service kan närsomhelst avbeställas om man önskar det. Som registrerad hos researrangören har man efter persondatalagen alltid rätt till att motsätta sig registreringen och få inblick i de uppgifter som researrangören har på kunden. Detta får man efter att kontakta researrangören. Med bakgrund av ev. motsägelse görs radering av uppgifter i den omfattningen som önskas. Den dataansvarige kan kontaktas via E-mail på info@limpopo.dk.

16. Testresor

Testjakter arrangeras till nya revir, som researrangören tror på, men där man saknat att prova det i praktiken. Testjakter är alltid billigare än samma jakter senare.

Jakterna och hela arrangemanget är helt utan några garantier för kvalité, och det är ju precis det som ska provas. En jaktledare som mottar en testgrupp vet att han är uppe för ”examen”, och att framtida jägare från researrangören beror på testgruppens upplevelser. Därför avlöper de flesta förstagångsjakterna som regel mycket bra, men som sagt ”take it – or leave it”.

Vid enskilda och mycket sällan tillfälle kan det förekomma att Researrangören på grund av olika faktorer också med kort varsel måste avlysa eller inställa en planerad testresa. Vid en eventuell inställd resa får man naturligtvis tillbaka det inbetalda beloppet, men därutöver kan det inte resas ersättningskrav. Researrangören tar inte emot reklamationer gällande testarrangemang. Researrangören hoppas naturligtvis att varje testjägare lämnar en rapport vid hemkomsten.

17. Vi reserverar oss för prisfel, utsålda varor mm

Diana Jaktresor reserverar oss för prisändringar, trykfel och utsålda varor.

12 marts, 2019.

Erbjudande på jaktresor

Gör som 1000-tals andra jägare

Anmäl dig till nyhetsbrevet och få rese erbjudande samt jaktrelaterade nyheter direkt i inkorgen

 • Erbjudande på jaktresor
 • Information om jakt i utlandet
 • Exklusiva återbudsresor